• 1892เข้าชม
  • 8ตอบกลับ

100 โคลงคุณธรรม [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์potikul
 

โพสต์
1651
เงิน
2593
                     ปฐมบท ----บูชาครู

ประนมหัตถ์กราบไหว้                             วันทา
พระบิดามารดา                                      บังเกิดเกล้า
รัตนตรัยแห่งศาสนา                               พุทธศาสน์
ครูอบรมบ่มเฝ้า                                      ก่อเกื้อกรุณา

--2
เทวาบนแผ่นฟ้า                                      สรวงสวรรค์
คุณเอนกอนันต์                                      ปกป้อง
ครานี้บุตรเสกสรร                                   ภาษิต
โปรดช่วยดลจิตพ้อง                              เพื่อสร้างธรรมทาน

--3
ประสานจิตหนึ่งนี้                                  มั่นแล้ว  สงบเอย
สรรเสกสารพราวแพรว                          เพื่อให้
ร้อยพจน์พร่างทางแนว                          ปฏิบัติ  ตนนา
มอบแด่ผู้อ่านใช้                                    ช่วยชี้ทางไสว

--4

สอนใจสอนจิตเจ้า                                จงฟัง
ใคร่จับจิตเผลอพลั้ง                              วุ่นว้า
มิอาจมีพลัง                                            สลายจิต
หากผลิตปัญญากล้า                               หยอกล้อต่อกร

--5 (หัวใจนักปราชญ์)  ฟัง      
วอนพินิจก้าวหนึ่ง                                  พึงจำ   ไว้นา
มุ่งสู่สถานสอนพร่ำ                                โอบเอื้อ
ยินสำเหนียกฟังคำ                                จดจ่อ  กล่าวเอย
ชัดจึงค่อยเอื้อเฟื้อ                                 กล่าวถ้อยแถลง

--6 คิด
ปรับปรุงแปลงเปลี่ยนน้ำ                        คำคน  เรื่องแล
ลำดับก่อนหลังชน                                 เพียบพร้อม
ดำริเหตุตรองผล                                    ควรเชื่อ  ฤานา
สมเจตจึงค่อยน้อม                                จิตเข้า  รับสาร

--7  ถาม
ดักดานสุดใส่รู้                                       ในตน  แล้วเฮย
ฟังจุดมุ่งหมายยล                                  คู่ด้วย
ไตร่ตรองเหตุสู่ผล                                 มิอาจ    รับแล
ใช้ปุจฉารอดม้วย                                   มุ่งหน้าพยายาม

--8  เขียน
หลายยามดำริทั้ง                                    ฟังความ
หลายหลากวิชางาม                                ใฝ่รู้
สะสมกว่าร้อยนาม                                  จำบ่  ได้นา
ลิขิตช่วยกอบกู้                                        เก็บไว้ยามหลง

--9 (อิทธิบาท 4)  ฉันทะ
ก้าวสองจงตั้งจิต                                     แยกสาร
บอกสิ่งสมควรจาร                                  จดจ้อง
ประกอบกิจหลักฐาน                               เสริมส่ง  ตนแฮ
น้อมจิตเข้าเห็นพ้อง                                พรั่งพร้อมยินดี

--10  (วิริยะ)
สดขจีทุ่งท้อง                                          นาสวน
อุตส่าห์ไถแปรพรวน                                 ขุดจ้ำ
เหนื่อยแสนเหนื่อยแดดผวน                     หาหน่าย
แบบอย่างเพียรยิ่งล้ำ                                เยี่ยงนี้ควรสนอง

--11  (จิตตะ)
เดินยืนยองจดจ้อง                                   ตริไข
สำรวจกิจการใน                                       อู่เหย้า
อันการศึกษาไซร้                                    ประโยชน์  นักแล
ฝักใฝ่ใคร่รบเร้า                                       สิ่งเว้นตามใจ

--12  (วิมังสะ)
ไตร่ตรองมองเหตุล้วน                             ปัญหา
ครวญใคร่พิจารณา                                   ถ่องแท้
แก้ปมเหตุเสาะหา                                     สาเหตุ
ขันแข่งเกียจคร้านแพ้                                เสร็จได้ดังประสงค์

--13 (ทางโลก)
ก้าวสามพงโลกล้ำ                                    ระวัง
มุ่งศึกษาสร้างพลัง                                    ต่อสู้
ตั้งระเบียบตั้งหวัง                                      แผนก่อ
หน้าที่สอดส่องรู้                                      หลบร้ายใฝ่กุศล

--14
(ตั้ง)ถกลสุจริตไว้                                     ดำเนิน  กิจเอย
รู้หลักรัฐเจริญ                                         เสกสร้าง
ข่าวสารอ่านประเมิน                                หลากเล่ห์  ลองแล
รู้ทั่วทอดโทษร้าง                                   ห่างเร้นหลบหาย

--15 (ทางธรรม)
ทางธรรมหมายมุ่งต้าน                           สันดาน หยาบนา
ตระหนักธรรมซับซ่าน                           ซ่อนไว้
ยกระดับความหวาน                                แห่งจิต ใจแล
สงบเย็นส่งให้                                         เมื่อนั้นชีพงาม

--16
ความดีประเสริฐสร้าง                             ทางสวรรค์
แสงสว่างอุทิศบรร-                              เจิดหล้า
มิหวังกุศลพลัน                                      ปันกิจ
กาลสฤตบุญจ้า                                      บ่ช้าพบเห็น

--17  (ศีล 5)
ก้าวสี่เกณฑ์ผดุงไว้                                 เกียรติมนุษย์
ศีลผ่องบริสุทธิ์                                       ผุดพริ้ม
ราศีส่งวาววุฒิ(ความเจริญ)                     ประดับ  วับนา
ทุกที่ทอดกายยิ้ม                                     อิ่มพร้อมพ้นภัย

--18 (ไม่ฆ่าสัตว์)
คนไทยฝักไฝ่สร้าง                                   กุศล
รักสัตว์รักปวงชน                                     สุดเอิ้น
เมตตาเปี่ยมท่วมท้น                                ไหลหลาก
แบบอย่างอย่าสะเทิ้น                               ท่องไว้ทำทาน

--19 (ไม่ลักทรัพย์)
ทรัพย์ซ่านเซ็นเกลื่อนท้อง                      สถลบถ
สบสิ่งที่ปรากฏ                                        เฉื่อยยิ้ม
สัมมาปฏิบัติรส-                                      ธรรมถ่าย  ทอดแล
ผู้อื่นครองทรัพย์พริ้ม                              บ่เร้าเฉยยืน

--20 (ไม่มั่วกาม)
ขมขื่นฝืนเจ้าใฝ่                                       อธรรม
หลงกิเลสก่อกรรม                                   ผิดแล้ว
พรหมจรรย์มั่นคอยค้ำ                             ส่งจิต
มุ่งผลิตผลเพริศแพร้ว                              สว่างล้ำมรรคผล

  --21  (ไม่กล่าวเท็จ)
วจีดลสุดผู้                                               ยินความ
เท็จท่วงทำนองยาม                                 กอบกล้ำ
สัมมาปฏิบัติหยาม                                   ทางต่ำ  ช้าแล
ควรเอ่ยสัจจะย้ำ                                       ปลุกเร้าศรัทธา

--22   (ไม่เสพของมึนเมา)
อย่าประมาทพลาดพลั้ง                            เสียหาย
เสพสุรายาหมาย                                       สนุกเคล้า
ขาดสติหลุบอบาย                                     เสื่อมเกียรติ
ประเสริฐแท้หากเฝ้า                                   เพ่งรู้ใจตัว

--23  (หิริ-โอตตัปปะ)
เกรงกลัวต่อบาปช้า                                                    โสโครก
หลีกหลบเพื่อโฉลก(โชค)                                      ส่งให้
ละอายยิ่งลามก                                                            คิดก่อ
ฝึกจิตสำนึกได้                                                             ชั่วร้ายไกลแสน

--24 (โอวาท 3)
พสุธาแผ่นฟ้า                                            ส่องเห็น
บาปคละคลุ้งเหม็น                                    ทั่วหล้า
กุศลผ่องบำเพ็ญ                                        บรรเจิด
มนต์พิสุทธิ์ส่งหน้า                                    สว่างล้ำราศี

--25 (อริยสัจ)
ก้าวที่ห้าไขว่คว้า                                      อริย  ชนเฮย
ทุกข์สมุทัยนะ                                           เหตุห้อม
นิโรธดับเหตุละ                                         ผลดับ  พลันแฮ
มรรคมุ่งหากพลักพร้อม                            เพริศแพร้วกมล

--26 (ค้นหาอริยสัจ)
ยลจิตที่ฝึกแล้ว                                         ไฉนยล  ได้ฤา
พระอริยบุคคล                                          สุดล้ำ
ใครสำเร็จมรรคผล                                   ประเสริฐ  นั้นนา
เสาะทั่วมิกลายกล้ำ                                  สุดใกล้ใจตัว

--27  (สัมมาปฏิบัติ)
ฝึกหทัยรู้ทั่ว                                             กรรมบถ
นอนนั่งยืนเดินพรต                                  บ่เว้น
หยุดประกอบรันทด                                   แหนงผิด
คิคใคร่ครวญธรรมเคล้น                           โปร่งแจ้งปัญญา

--28  (บุญกิริยาวัตถุ 3 )
ภาวนาอีกทั้ง                                            ทานศิล
ปฏิบัติอาจิณ                                            พรั่งพร้อม
อิสระนำยิน                                              ดีสุข สู่นา
ชนร่มเย็นแหละน้อม                                เกียรติก้มนับถือ

--29  (กายสุจริต 3 )
ผิดกามฤาสิ่งนี้                                          ทวนทำ
จับประหารสัตว์ล่ำ                                    ใคร่เว้น
ยักยอกสิ่งถลำ                                          ฉุดจิต ยั้งแล
สุจริตสามเน้น                                          ช่วยให้คนงาม

--30  (วจีสุจริต)
พูดหยาบหยามส่อเค้า                              เสียดสี
ไล้สัจจะวาที                                            กล่าวเศร้า
น้ำท่วมทุ่งถือดี                                        อ้างอวด
ทั้งสี่ข้อหนอเถ้า                                      เศษพื้นพสุธา

--31  (มโนสุจริต)
ดำริว่ากอปรเกื้อ                                       รักตน
แตะแต่ของที่ค้น                                      กอปรได้
อาฆาตขื่นข่มจน                                     หมดจด
บุญบาปกำหนดให้                                   สุขทุกข์พ้องเห็น

--32  (พรหมวิหาร 4 )
ก้าวหกเย็นศาสน์แท้                                สอนสั่ง
รวมหลักหลากหลายหลั่ง                        ชุ่มชื้น
พระพุทธศาสน์หนึ่งหวัง                          ที่พึ่ง  มานเฮย
เรียนสูตรจิตหลุดครื้น                              สว่างล้ำคำสอน

--33  (เมตตา)
อาวรณ์ถึงผู้น่า                                        สงสาร
ดำริกอปรการงาน                                   เผื่อคุ้ม
หาโอกาสก่อสาน                                   สมบัติ
เพื่อช่วยผู้กัดกลุ้ม                                  เหล่านี้เมตตา

--34  (กรุณา)
กรุณาต่อเชื้อ                                         ชีพไสว
สันติส่อถึงใจ                                         แช่มช้อน
บุญพระประทานให้                                มาโปรด
ยกร่างกัดเกลือก้อน                               หลุดพ้นโคนตม

--35  (มุทิตา)
ยินดีสมกับผู้                                         ทำดี
เห็นสมบัติเศรษฐี                                  ก็ยิ้ม
บ่คิดอิจฉาที่                                         มีกว่า  นักแล
สม่ำเสมอพริ้ม                                     เพริศแพร้วหลักพรหม

--36  (อุเบกขา)
เห็นผู้ขมขื่นเศร้า                                 หมองศรี
สุดช่วยกอบกู้มี                                    มิ่งได้
ไตร่ตรองตรึกพจนี                              ยั้งเอ่ย
เพียงแต่วางเฉยไว้                              หลบหน้าเมินมอง

--37  (สังคหวัตถุ 4 ) ทาน
สงเคราะห์ป้องปกผู้                            ใดฤา
ให้สิ่งที่ควรถือ                                    เพื่อเลี้ยง
มีจิตเจตนาคือ                                    พิสุทธิ์  มั่นแฮ
ทานแก่บุคคลเกลี้ยง                          หมดเชื้อทำกิน

--38  (ปิยวาจา)
งามประทินผ่องเนื้อ                            นวลลออ
งามกิริยาส่อ                                        สกุลเจ้า
งามเนตรประกายล่อ                            ฝันใฝ่
สามสิ่งงามฤาเย้า                                ยั่วล้ำงามวจี

--39  (อัตถจริยา)
ประพฤติดีเท่านั้น                                 หาเพียง  พอแล
สร้างต่อหลักฐานเที่ยง                        ถูกแท้
ประโยชน์สุขล้อมเวียง                         ป้องปก  ราษฎร์ฤา
หน้าที่บ่งไขแก้                                     จักรู้บำเพ็ญ

--40 (สมานัตตตา)
กรรมเวรเพราะต่ำช้า                            แลสูง  ศักดิ์นอ
ทำสิ่งใดย่อมจูง                                   สิ่งนั้น
เคารพบุพชนสูง                                   รู้สึก  ตนแฮ
ไม่หมิ่นผู้ปลูกปั้น                                 นั่นไร้ลืมตัว

--41  (ฆารวาสธรรม 4 )  สัจจะ
บัวพ้นน้ำช่อง้ำ                                    งามสง่า
ดังสัจจะวาจา                                      ส่งให้
จริงจังต่อบุคคลา                                หน้าที่  ตนนา
ซื่อต่อตนชาติได้                                ช่วยสร้างฐานันดร

--42  (ทมะ)
สื่อหลอนล่อหลอกล้อ                        ทำตาม
ฟุ้งซ่านหมั่นสอบถาม                         ใคร่รู้
ระเริงเล่นหลายยาม                           มิเบื่อ  หรือแล
ถามกู่คิดต่อสู้                                    ข่มได้ชนะมาร

--43  (ขันติ)
หนาวร้อนรานไล่ทิ้ง                          มาน...ทน
ทุกข์ข่มดวงกมล                               บ่คู้
ถูกหยามหมิ่นหมื่นหน                       บ่หน่าย  กิจแล
นี่แหละอดกลั้นผู้                              ผ่องแท้ปัญญา

--44  (จาคะ)
สาธารณะรุ่งด้วย                               มวลชน
ปันแบ่งทรัพย์แห่งตน                        เผื่อเกื้อ
สงเคราะห์ช่วยผู้หม่น                       ทุกข์เหือด  สลายนา
ดับโกรธเกลียดเปิดเฟื้อ                   จิตได้สงบเสริม

--45 (อยาบมุข 4) เที่ยวกลางคืน
เหิมเกริมจนสติยั้ง                            บ่คืน
หลงเที่ยวหลงครึกครื้น                     หื่นไห้
คบชู้สู่สมชื่น                                    ไร้เกียรติ
ทรัพย์เสื่อมความเกลือกใกล้           เดือดร้อนดั่งเพลิง

--46  (สุรา)
สิ้นเชิงชายชาติเชื้อ                         เทวบุตร
นั่งหงิกงอหน้างุด                            โงกง้ำ
ปัญญาเสื่อมทรามสุด                     เสียชื่อ
ด้วยเสพสุรากล้ำ                            บ่รู้จักอาย

--47  (การพนัน)
หลบฟูมฟายเพื่อนพ้อง                   หมิ่นตัว
อีกก่อเวรไว้ทั่ว                                ถิ่นท้อง
สะสมเสื่อมพันพัว                           หนีแอบ
ชนศรัทราขัดข้อง                           เนื่องล้วนพนัน

--48  (คบคนชั่ว)
คบคนรั้นดื้อแพ่ง                            เห็นผิด
คนชั่วมั่วเสพติด                             อีกชู้
นักพนันหลอกลวงริด                     รอนสิทธิ์
ติดต่อหัวไม้ผู้                                 เหล่านี้มิตรเลว

--49  (อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม)
ถิ่นธรรมเปลวส่องฟ้า                      สู่ใจ
สถิตพระรัตนตรัย                            เหนี่ยวรั้ง
ไกลแสนแหล่งชอนไช                   บัวดอก(ดวงใจ)
ท้องถิ่นพอกพูนตั้ง                         เช่นนี้ให้เจริญ

--50  (คบคนดี)
สรรเสริญสมปราชญ์แล้ว                เรียนความ
กอปรกิจมุ่งฟ้าคราม                        เกียรติก้อง
ใฝ่ทักษะงดงาม                              ต่อเนื่อง
เรื่องรุ่งบัณฑิตคล้อง                      บัตรน้อยอาจหาญ  

--51  (ตั้งตนไว้ชอบอริยมรรคมีองค์ 8 )
ผู้ฝึกญาณหลักดั้น                           แผนผ่อง
ดำริพูดสนอง                                  ผ่อนก้าว
เลี้ยงชีพกิจชอบปอง                       เพียรพึ่ง  ตนนา
ตั้งสติตั้งจิตน้าว                              หน่วงให้สำเร็จผล

--52  (ความดีเป็นทุน)
คนดีแม้ยากแท้                               ชนเห็น
เฝ้าสะสมย่อมเป็น                           สิบร้อย
สักวันหนึ่งถึงเวร                             ชนประ  จักษ์แฮ
ประสพศักดิ์แสงพร้อย                    ส่องให้ตระการ

--53  (ความขยัน)
เกียจคร้านเฉยอยู่พลั้ง                   อับจน
เฝ้าแต่ขอเปรอปรน                       ใส่ท้อง
ถูกหยามเหยียดเป็นคน                  รกโลก
ป้องปกตนเกียรติก้อง                    จึงต้องใฝ่ขยัน

--54  (รักษาทรัพย์)
ประหยัดกันสักน้อย                       บ่อยครั้ง  ดีแล
รู้จ่ายรู้ยับยั้ง                                  สิ่งซื้อ
รอมริบเก็บโดยหวัง                       เผื่อเฒ่า ชรานา
บำบัดบาดลอนรื้อ                         เพื่อนพ้องสังคม

--55  (คบคนดี)
มิตพรหมชมชื่นพริ้ม                     ยินดี
ประโยชน์รื่นชื่นพลี                       แผ่ป้อง
ทุกข์สุขร่วม บ่หนี                         หน้าหลบ
ที่พึ่งยามขัดข้อง                         ช่วยค้ำจุนเจือ

--56  (เลี้ยงชีพตามกำลัง)
เสื้อใหม่เฟื้อเสื้อเก่า                    บ่ทิ้ง ขว้างนา
ใหม่เก่าเราพึ่งพิง                         อุ่นแท้
สุร่ายตระหนี่สิง                           ขาดสุข
จับจ่ายพอควรแก้                       อับไร้ห่างหนี

--57  (คนดี7ประการ)  รู้เหตุ ๑
คนดีพึ่งเหตุรู้-                             จักวิ   เคราะห์เอย
ทำสิ่งใดดำริ                               สุขเน้น
พิจารณ์เหตุแยกบิ                       ค้นหลัก สัจแล
สาเหตุถูกบีบเคล้น                      ยอมเฟ้นแก้ไข

--58  (รู้ผล ๒)  
ผลใดประจักษ์ล้วน                    ดีงาม
ตำหนิมิอาจพล่าม                     สมได้
ผลตามเหตุทุกยาม                    ต่อเนื่อง
ชนจักรู้ย่อมไล้                           สุขเร้าอารมณ์

--59  (รู้ตน ๓)
นิยมตนอวดอ้าง                        ลืมตน
ไร้สติสำรวจค้น                          พลาดพลั้ง
รับฟังอื่นชื่นกมล                       ตระหนัก  นักแล
รู้จักตนยับยั้ง                             ชั่งได้ใจตัว

--60  (รู้ประมาณ ๔)
มัวผัดวันพรุ่งนี้    ดำเนิน             กิจนา
คร้านเกียจหัดโหมเกิน                 เมื่อใกล้
เสียผลหมดเชื้อเชิญ                    สิ้นศรัท-ธาแฮ
รู้ประมาณตนได้                           เริ่มต้นปลายสม

--61  (รู้กาล ๕)
วัยอุดมบ่มเนื้อ                             แข็งแรง
เรียนเล่าเฝ้าเขียนแต่ง                 ไต่เต้า
เวลาจัดสรรแบ่ง                           ถ้วนถี่
ตำแหน่งยศสู่เหย้า                       เลิศล้ำรู้กาล

--62  (รู้ชุมชน ๖)
ชมอาการน้อบน้อม                      คารวะ
แบบอย่างเยี่ยงพบปะ                    น่าใคร่
จะร่วมหมู่คณะ                              หวนก่อน
แท้ถ่องปราศภัยไซร้                     หยั่งรู้ชุมชน

--63  (รู้บุคคล ๗)
ลุกรนไร้เรียบร้อย                          อย่าคบ
ฉลาดโง่ในพิภพ                           มากล้น
พินิจเพ่งหวังสบ                            บัณฑิต
รู้บุคคลแต่ต้น                                ย่างก้าวสดใส

--64  (อริยมรรค มีองค์ 8)
อัฏฐมรรคสู่สิ้น                              ทุกข์ภัย
ทุกข์ชั่วอายุขัย                              มั่นแล้ว
คิดบุกบั่นสงสัย                              ถามท่าน  รู้แล
ขอกล่าวพอเสียงแจ้ว                     สืบรู้ศึกษา

--65  (เห็นชอบ)
สัมมาทิฏฐินี้                                   รู้เห็น
ทางกุศลฉ่ำเย็น                              สุขแท้
ดับภัยเหตุแห่งเข็ญ                        หยั้งบาป
ปฏิบัติดีแม้                                     ร่างลับธรณี

--66  (ดำริชอบ)
สังกัปปะนี้นะ                                  สัมมา  ดำริแฮ
ปลอดโปร่งจากตัณหา                   กลิ่นรส
เสียงสัมผัสกามา                            อิสระ  สูญแล
เบียนเบียดพาอัปยศ                        หม่นเศร้าหมองหทัย
--67  (วาจาชอบ)
เจรจาใส  สดด้วย                            ความหวาน
ฟังสุภาพ ซาบซ่าน                         โสดซึ้ง
เว้นส่อเสียดเท็จขาน                       เพ้อหยาบ
สัจจะพจน์ยินอึ้ง                              เยี่ยงนี้สัมมา

--68  (การงานชอบ)
กัมมันตาตอบได้                             กรรมชอบ
รักประพฤติในขอบ                          กฎอ้าง
กามลักฆ่าผิดกรอบ                         เหินห่าง
ดีหากชนใฝ่สร้าง                             ส่งให้อริยา

--69 (อาชีพ--เลี้ยงชีพชอบ)
สัมมาอาชีพล้วน                             รุ่งเรือง
พิสุทธิ์ทรัพย์ต่อเนื่อง                      ส่งให้
หากลวงหลอกฝืดเคือง                   ถอยหลัก
จนอับคับข้องไร้                              ไม่ช้ายุ่งเหยิง

--70  (ความเพียรพยายามชอบ)
เกียรติดำเกิงก่อเค้า                         พิสมัย
ฟันฝ่าพ้นพาลภัย                            กีดกั้น
อุตสาหะวิสัย                                  ดีชั่ว
เพียรกอปรสัมมาดั้น                       ช่วยสร้างเลี้ยงตัว

--71 (สติชอบ)
ระลึกตัวทั่วพร้อม                             กอปรการ
หากเกียจคร้านสันดาน                     หลุดเชื้อ
ธรรมกำเนิดจิตญาณ                        สอดส่อง
รู้เท่าเหล่าเลือดเนื้อ                         จิตยั้งโทโส

--72 (สมาธิชอบ)
ยามหิวโซซ่านฟุ้ง                             อารมณ์
หากฝึกจิตแสนคม                             ข่มได้
ใจเป็นหนึ่งงามสม                             เสริมสุข
ชั่วครู่สู่แนวใบ้                                   ไม่ช้านิพพาน

--73 (วางแผนชีวิตเดินทาง)
ก้าวเจ็ดย่านเริ่มต้น    ชีวิต  แล่นเฮย
สอดส่ายมองหาทิศ    มุ่งเข้า
ผู้ขี่ขับพินิจ    สังเกต รอบแล
เมื่อมั่นหมั่นคอยเคล้า    เกลือกกลั้วเก็บผล
--74  (ใช้ชีวิตหนึ่งเดียว)
การอำพนทั่วพื้น    แผ่นดิน
สรรเอกกิจก่อจินต์     เจิดจ้า
เพียงสายหนึ่งพึงยิน    สินสู่
เชี่ยวช่ำชองใช่ช้า    หลักตั้งฐานคง
--75  ( เลือกหลักธรรมคู่กิจ)
ธรรมดำรงหนึ่งนั้น    เลือกสรร
มีเอนกจำนรร    เอ่ยอ้าง
พิจารณ์จับหมายมั่น    คู่กิจ
ธรรมสถิตเสกสร้าง    ย่างก้าวพราวไสว

--76  (ความรู้)
ใช้ชีวิตบ่อยครั้ง    ชำนาญ
ฟันฝ่าผ่าเมฆม่าน    ด่านดั้น
หยุมหยิมอย่างรู้การณ์    เกิดก่อ
พลั้งผิดคิดแปลกปั้น    ใหม่ชั้นเชิงครู
--77  (ประสบการณ์)
พรั่งพรูฟูฟ่องพื้น    ธรณี
หลายหลากล้วนชั่วดี    คลุกเคล้า
มองหมายมุ่งมั่งมี    ศรีซ่าน
ประสบการณ์วอนเว้า    ฝ่อนเค้าปมเดิม
--78  (พึ่งตน)
ยามส่งเสริมเพิ่มขึ้น    ยศศักดิ์
ต้องฝ่าฟันอุปสรรค    มากล้น
หาที่พึ่งพาพัก    สืบเสาะ
แหล่งเหมาะหลีกไม่พ้น    พึ่งได้ใจตัว
--79  (คณะ)
คนเดียวหัวหดแห้ง    เหือดหาย
หากร่วมสองสามหมาย    เหนื่อยน้อย
เป็นคณะหมู่เหล่ากราย    กิจยิ่ง
ระบบระเบียบคล้อย    เลิศล้ำการงาน

--80  (บุคลิก)
ยิ้มเบิกบานแช่มช้อย    ดูเก๋
ก้าวย่างดูสง่าเท่    เชิดหน้า
อาภรณ์ผุดชนเห    ยกย่อง
ร่วมบุคลิกเก่งกล้า    เกียรติก้องนามระบือ
--81  (รู้รับผิดชอบ)
รูปฤาเสน่ห์เร้า    รึงใจ  ผองเอย
สวยหล่อกิน บ่ได้    ดอกเจ้า
รวยทรัพย์ก็หาใช่    ชนแห่ห้อมมา
รับผิดชอบค่ำเช้า    แน่แท้คนปอง
--82  (รู้หน้าที่)
หน้านวลผ่องย่องยิ้ม     ชวนตา
หน้าสะอาดไร้ฝ้า    เปรอะเปื้อน
หน้าขาวผุดมายา    หลอกล่อ
หน้าที่ที่สุดเอื้อน    โอษฐอ้างเลิศงาม
--83  (เชื่อมั่น)
ใครปรามยามจ่อจ้อง    เจียดงาน
มิหยุดเฉยพิจารณ์    ต่อเต้า
เชื่อมั่นกมลมาน    มิหน่าย
ผลส่งสยบเว้า    ว่าไว้อายเหนียม

--84  (เจียมตัว)
อ่องเอี่ยม บ่อวดอ้าง    เอิบองค์
ดังเด่นดุจอยู่ดง    ดิบกว้าง
ปกปิดปราชญ์ปลอบปลง    จงจิต
เผยผลิตชนค้าง    ว่าอ้างถ่อมตัว
--85  (คิดก่อนทำ)
คิดรอบทั่วก่อนกลิ้ง    เกลือกการ
คิดถ่องแท้จัดวาร    ต่อแต้ม
ทำทุกอย่างวางสาน    สืบเนื่อง
เสร็จเฟื่องฟุ้งโอษฐ์แย้ม    เปิดถ้อยความใน
--86  (ตั้งหลักฐาน)
เจดีย์ใหญ่เด่นล้ำ    ฐานคง
เหล่าปลวกก่อลังลง    แน่นพื้น
ชนสร้างตึกมั่นคง    ลงหมุด
ผู้ก่อสร้างเริงครื้น    แช่มชื้นหลักฐาน
--87  (ทำเล)
เรือนชานมองสะอ้าน    ชวนชม  นักแล
จัดระเบียบสง่าสม    เรียบร้อย
หยิบฉวยจับรื่นรมย์    รู้ที่  วางนา
อยู่ถิ่นทำเลจ้อย    บ่จ้อยการเรือง    

--88  (เอาใจคน)
ฟูเฟื่องฟักบ่มไล้    ใจชน
พราวประโยน์โภชน์ผล    พึ่งได้
ธเนศเจิ่งนองยล    บ่หยุด
ประดุจน้ำซึมใต้    บ่อพื้นธรณี
--89  (อ่อนน้อม ปากหวาน กินตาย)
ศักดิ์ศรีชี้บ่งด้วย    ทรัพย์ฤา
หากใช่คงลุกฮือ    เข่นเคล้น
รู้รักเกียรติลดถือ    ทิฐิ  ลงแล
ยื่นอ่อนน้อมถ่อมเฟ้น    แก่ผู้ควรการณ์
--90  (เด็ดขาด)
หว่านพืชหวังผลิตไม้    ผลงาม
กำจัดศัตรูลาม    กร่อนไหม้
ดูแลถกรกหนาม    ถอนหน่อ
เด็ดขาดตัดสินให้    บั่นเนื้อร้ายสูญ
--91  (งดพยาบาท)
จิตจำรูญย่อมพ้น    ภัยเมียง
อยู่ร่วมชนหลายเยี่ยง    ต่างเว้า
หากยึดมั่นกำเสียง    กำสรด
ปลดปล่อยพจน์พาลเร้า    แจ่มล้ำน้ำใจ

--92  (ฉลาดทันคน)
ผู้ใดในโลกล้วน    เล่ย์พราย
แปรเปลี่ยนหน้าเชิดฉาย    หลอกเร้น
พิจารณ์เสื่อมย่อมสาย    เหลือเศษ
ฉลาดรู้ทันเว้น    เนื่องใช้ไหวคม
--93  (ไม่บ่นถ้อถอย)
ผลไม้กว่าบ่มให้    สุกงอม
หลายตื่นต่างรอล้อม    เปิดอ้า
ไข่เค็มเยี่ยวม้าย้อม    หลายหลับ
ยามเมื่อยปรับเปลี่ยนท่า    บ่นท้อฤาควร
--94  (ไม่คอยผัดวัน)
หรรษาสรวลเสร็จสร้าง    สานงาน
เยื้องย่างช่างเบิกบาน    เฉิดพริ้ม
เศร้าซึมน่าสงสาร    คร้านเกียจ
บ่เจียดเวลาลิ้ม    พรุ่งนี้ผัดทำ
--95  (มุ่งมั่นทำกิน)
เช้าขยำพร่ำชี้    ภารกิจ
สายแต่งปรับเปลี่ยนปลิด     แฉล้ม
บ่ายตรองไตร่สัมฤทธิ์    นับเท่า
เย็นเล่าสะสมแต้ม    เก็บไว้เป็นทุน

--96  (อย่าหมิ่นตัวเอง)
บุญคุณใครเทียบแม้น    ตนฤา
ตนช่วยตนหารือ    บ่เว้น
อย่าดูหมิ่นตนถือ    ผู้อื่น  ยิ่งแล
มองมุ่งตนเลือกเฟ้น    ศาสตร์ใช้ตามปอง
--97  (อย่าเกรงความดี)
ความดีครองโลกนี้    เนานาน
ความชั่วคอยผสาน    คู่ด้วย
ทำดีอาจเนิ่นนาน    พิสูจน์
กอปรง่ายดั่งปอกกล้วย    อย่าย้วยเกรงเลย
--98  (หลีกลี้กลโกง)
คนเคยเห็นแก่ได้    มากมี
สังเกตุจากวจี    เอ่ยอ้าง
เพราะพริ้งเสนาะศรี    ชวนเชื่อ
แต่งสุภาพเสสร้าง    เช่นนี้ระวัง
--99  (ทุกโมงคือผล)
ปลูกฝังประโยชน์ไว้    ทุกยาม
กาลวิ่งต้องวิ่งตาม    เสกปั้น
เวลาค่างดงาม    ทุกเมื่อ
ผลเผื่อแผ่เหนือชั้น    ชื่อนั้นเศรษฐี

--100  (สรุปกลร้อยโคลง)
ศรีสมบัติเด่นล้ำ    ภายใน  นั้นฤา
คือจิตบริสุทธิ์ใส    เจิดจ้า
ศรีสมบัติสิ่งใช้    ภายนอก  กายแล
ก่อเกียรติแก่ผู้คว้า    เก็บไว้ครอบครอง    

จบร้อยโคลงคุณธรรม
[ แก้ไขล่าสุดโดย potikul เมื่อ 2009-07-19 18:59 ]
ทั้งหมด1คะแนน
oasis เงิน +5 ขอบคุณครับ 2009-07-24
ให้คะแนนโพสต์ตามความรู้สึกคุณ

สุดยอด

เศร้า

น่าตลก

แฮปปี้

โกรธ

เบื่อ

ผวา
ออฟไลน์nanta2517

โพสต์
4722
เงิน
5521
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 1*  โพสต์เมื่อ: 2009-07-15
สาธุ  สาธุ สาธุ  เอาไปไว้หมวดธรรมะสักชุดซิท่าน
ออฟไลน์nanta2517

โพสต์
4722
เงิน
5521
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 2*  โพสต์เมื่อ: 2009-07-15
                        ประนมหัตถ์กราบไหว้       วันทา
                        พระบิดามารดา                  บังเกิดเกล้า
                        รัตนตรัยแห่งศาสนา          พุทธศาสน์
                       ครูอบรมบ่มเฝ้า                  ก่อเกื้อกรุณา
ออฟไลน์sayan52

โพสต์
412
เงิน
416
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 3*  โพสต์เมื่อ: 2009-07-18
สุดยอดมากครับ
ชอบมาก... ขอบคุณครับ
ออฟไลน์SweeT ZonE

โพสต์
19203
เงิน
42355
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4*  โพสต์เมื่อ: 2009-07-24
โหวววววว อ่านตอนแรกๆ ไปแล้วค่ะ
เด๋วค่อยมาอ่านต่อให้จบ 100 โคลงนะคะ
แสบตาแล้วอ่ะค่ะ
ออฟไลน์oasis

โพสต์
2250
เงิน
6128
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 5*  โพสต์เมื่อ: 2009-07-24ขอบคุณมากๆๆๆๆครับ

ออฟไลน์master

โพสต์
3744
เงิน
3895
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 6*  โพสต์เมื่อ: 2009-08-24
โอ้............เยอะจัง  ขอบคุณครับ                
ออฟไลน์potikul

โพสต์
1651
เงิน
2593
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 7*  โพสต์เมื่อ: 2009-08-26
ยังมีต่อ แต่ยังไม่มีเวลาลงเลย

ครับ

ออฟไลน์ญาดา

โพสต์
9622
เงิน
10414
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 8*  โพสต์เมื่อ: 2010-09-06
สุดยอดเลยเพ่